История
Impuls Ko

Импулс Ко ООД, гр. София е дружество, създадено през 2000г., като наследник на ВТПК Импулс 1, основана през 1990 г. в гр. Своге и пререгистрирана през 1994г. в гр. София.

Дружеството наследява предмета на дейност, договорите, техниката и всички служители и ръководни кадри на кооперацията. Импулс Ко ООД е регистрирано с Решение № 1 от 06.04.2000 г. на Софийски Градски Съд, в регистъра за търговски дружества под №55816, том 605, стр. 185 по ф.д. №5288/2000г., след което на 20.03.2008г. е пререгистрирано в Търговския регистър воден от Агенцията по вписвания с ЕИК 130258609.

Седалище

гр. София 1421
ж.к. Лозенец, Милин камък № 50,
бл. 3, вх. А, ет. 2, ап. 5.

Съдружници

Съдружници в Импулс Ко ООД, София са:
Светослав Свиленов Кръстанов,
Свилен Светославов Кръстанов и Импулс Проект ЕООД.

Дейността на дружеството се ръководи от инж. Светослав Кръстанов – Управител. Той има дългогодишен стаж като проектант, а в последствие и на различни ръководни длъжности в Енергопроект и ДСО Електроизграждане. След създаването на възможности за частна дейност в България, той е един от създателите и собствениците на кооперацията, чийто наследник е Импулс Ко ООД.

Импулс Ко ООД е специализирано в решаване на проблеми в областта на електроенергетиката.

 

Импулс Ко ООД извършва строителство, реконструкция и рехабилитация на въздушни електропроводни линии до 750 кV, кабелни линии до 110 кV, подстанции до 400 кV, районни и градски мрежи, трафопостове – класически тип и мачтови, заземителни инсталации, мълниезащити, ел.измервания и др., качествено, с гаранция за дългогодишна техническа експлоатация, използвайки оригинални съвременни технологии.

Дружеството е един от лидерите в областта, тъй като разполага с многогодишен опит, ноу-хау, използва висококвалифициран персонал, подходяща механизация, екипировка и съвременна компютърна база.

impuls Project

В изпълнение на новите законови разпоредби, а именно влизането в сила на Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, от 17.11.2004г. Импулс Ко ООД прекратява дейността на Направление Проектиране, като прехвърля цялата дейност по изследване и проектиране и наличният си персонал в новоучреденото дружество Импулс Проект ЕООД с Управител инж. Свилен Светославов Кръстанов.

Дружество е регистрирано с решение № 1 от 11.11.2004г. По ф.д. № 121632004г. На Софийски градски съд , вписано в търговския регистър на същия съд под  88685, том 1123, рег. І, стр.38. с Управител инж. Свилен Светославов Кръстанов, след което на 21.03.2008г. Е пререгистрирано в Търговския регистър воден от Агенцията по вписвания с ЕИК 131328487  и със седалище и адрес на управление:
гр. София, бул. Генерал Скобелев 42. Работният офис и адресът за кореспонденция на Импулс Проект ЕООД се намира на адрес: 1309 София, ул. Враня 114, тел. (02) 812 97 97; факс (02) 812 97 99; e-mail: office@impuls-ko.com.

Импулс Ко ООД е член на редица организации и асоциации, сред които:

Импулс Ко ООД е вписано в Централния Професионален Регистър на Строителя воден от Камарата, за изпълнение на строежи със следния обхват:
ТРЕТА ГРУПА: строежи от енергийната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от ПРВВЦПРС:
3.1 строежи от първа до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;
II ВТОРА ГРУПА: строежи от транспортната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от ПРВВЦПРС:
2.3 строежи от трета и четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;