Системи за управление

Дружествата имат внедрени системи за управление:

– качество;

– околна среда;

– здраве и безопасност;

– социална отговорност;

– информационна сигурност.

Висшето ръководство декларира следната политика по социална отговорност.

ISO 9001

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001:

ISO 9001е международен еталон за управление на качеството в бизнес отношенията.

Първата сертификация на „ИМПУЛС КО” ООД е през 2002 год.

ISO 9001е международен еталон за управление на качеството в бизнес отношенията.