Проектиране и надзор
Областни Въздушни електропроводни линии до 750 kV
Подстанции до 400 kV
Конструиране на стълбове и портали
Заземителни инсталации
Методи за измерване на съпротивления
Офертни материали

Дейности

» Цялостно проектиране на въздушни електропроводни линии включващо проучване и изследване;

» Изготвяне на надлъжни профили със съответно изработен програмен продукт за разпределение и изчертаване стълбовете;

» Изолация и заземяване;

» Цялостно проектиране на подстанции включващо вертикална планировка;

» Избор на съоръженията за открит и закрит монтаж;

» Автоматика; телемеханика и други

» Консултантски услуги и авторски надзор

» Изпитания и контрол на качеството

» Изготвяне на тръжни документи