Impuls Ko

Изграждане на
електроенергийни обекти
Импулс Ко ООД извършва строителство, реконструкция и рехабилитация на въздушни електропроводни линии до 750 кV, кабелни линии до 110 кV, подстанции до 400 кV, районни и градски мрежи, трафопостове.
impuls Project

Проектиране на
електроенергийни обекти
Импулс Проект ЕООД е с предмет на дейност: обследване,  организиране и изпълнение на проучвателни, проектантски и консултантски дейности в областта на електроенергетиката.
Previous
Next
Impuls Ko

Изграждане на
електроенергийни обекти

Импулс Ко ООД извършва строителство, реконструкция и рехабилитация на въздушни електропроводни линии до 750 кV, кабелни линии до 110 кV, подстанции до 400 кV, районни и градски мрежи, трафопостове.

impuls Project

Проектиране на
електроенергийни обекти

Импулс Проект ЕООД е с предмет на дейност: обследване,  организиране и изпълнение на проучвателни, проектантски и консултантски дейности в областта на електроенергетиката.

20 години Импулс Ко

Импулс Ко ООД, гр. София е дружество, създадено през 2000г., като наследник на ВТПК Импулс 1, основана през 1990 г. в гр. Своге и пререгистрирана през 1994г. в гр. София.

Дружеството наследява предмета на дейност, договорите, техниката и всички служители и ръководни кадри на кооперацията. Импулс Ко ООД е регистрирано с Решение № 1 от 06.04.2000 г. на Софийски Градски Съд, в регистъра за търговски дружества под №55816, том 605, стр. 185 по ф.д. №5288/2000г., след което на 20.03.2008г. е пререгистрирано в Търговския регистър воден от Агенцията по вписвания с ЕИК 130258609.

logogray

Проектиране и
надзор

ТЪРГОВИЯ

доставки

ДОСТАВКИ

ISO 9001

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

ISO 45001

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА

ISO 14001

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ISO/IEC 27001

Стандарт за осигуряване изискванията за създаване, осъществяване, поддържане и постоянно подобряване на системата за управление на сигурността на информацията (СУСИ)

строителство

Строителство

Ремонт и реконструкции на електроенергийни обекти

ЧЛЕНСТВО

Импулс Ко ООД е член на редица организации и асоциации, сред които:
» Българска Стопанска Камара;
» Българска Браншова Камара на Енергетиците